Ascomycete

Ascomycete

A large group of fungi, which produce their meiospores (ascospores) within structures called asci. (See Meiospores)